JR Susami Station > JR Mirozu Station (Nagai-zaka Slope)

JR Susami Station > JR Mirozu Station (Nagai-zaka Slope)

Prince ruins