Kumano Nachi Taisha Grand Shrine > Koguchi (Kumanogawa Town, Shingu City)

Kumano Nachi Taisha Grand Shrine > Koguchi (Kumanogawa Town, Shingu City)

Landscape