Koguchi (Kumanogawa Town, Shingu City) > Ukegawa (Hongu Town, Tanabe City)

Koguchi (Kumanogawa Town, Shingu City) > Ukegawa (Hongu Town, Tanabe City)

Landscape